Skip to main content
Internet Archive's 25th Anniversary Logo

205
UPLOADS


Show sorted alphabetically

More right-solid

Show sorted alphabetically

More right-solid

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Images
Jun 28, 2020
image

eye 524

favorite 0

comment 0

Notes d’histoire d’Annam – Biographie de Edmond Nordemann (1869 – 1945 ?)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 19, 2020
texts

eye 484

favorite 0

comment 0

Tài liệu số của TVTH (B), cập nhất đến 19/06/2020
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 19, 2020
texts

eye 495

favorite 1

comment 0

Tài liệu số của TVTH (A), cập nhất đến 19/06/2020
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 19, 2020
texts

eye 123

favorite 1

comment 0

An-nam tạp-chí
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 19, 2020
texts

eye 608

favorite 0

comment 0

Tài liệu số của TVHN, cập nhất đến 19/06/2020
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 19, 2020
texts

eye 61

favorite 0

comment 0

Kim-Túy Tình-Từ / Nguyễn-Du ; trans. par Phạm-kim-Chi, éd. par Nguyễn-thành-Điễm (S. : Huỳnh-kim-Danh, 1917 - 152, iii p. ; 1$20) [S. : Phủ Văn-Hoá, 1972 - 152 p.]
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 18, 2020
texts

eye 74

favorite 1

comment 0

Khảo luận về Kim Vân Kiều / Đào Duy Anh (Huế : Quan Hải Tùng Thư, 1943 - 243 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 25

favorite 0

comment 0

Dẫn giải truyện Kim-Vân-Kiều / Nguyễn-Du ; Huyền-Mặc Đạo-Nhân soạn (S. : Tín-Đức Thư-Xã, 1954 - 333 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 18, 2020
texts

eye 82

favorite 0

comment 0

Vương Thúy-Kiều chú-giải tân-truyện / Nguyễn-Du ; Tản-Đà Nguyễn-khắc-Hiếu chú-thích và bình-luận (H. : Hương-Sơn, 1952 - 217 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 18, 2020
texts

eye 64

favorite 0

comment 0

Kim, Ven, Kièou / trad. de l'annamite par L. Masse (P. : Bossard, 1926 - 139 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 18, 2020
texts

eye 64

favorite 0

comment 0

Kiều truyện dẫn giải. 翹傳引解 / Hồ-đắc-Hàm (Huế : Đắc-Lập, 1929 - iv, 234, lvi p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 15, 2020
texts

eye 28

favorite 1

comment 0

Văn Doãn diễn ca. 文緣演歌 / Hoàng-Tịnh Paulus Của (S. : Coudurier & Montégout, 1906, 3ᵉ éd. – 100 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 12, 2020
texts

eye 26

favorite 0

comment 0

Bài hịch con quạ. Proscription des corbeaux</a> / P. J. B. Trương-Vĩnh-Ký (S. : C. Guilland et Martinon, 1883 - 7 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 12, 2020
texts

eye 21

favorite 0

comment 0

Phan-Trần truyện / P. J.-B. Trương-Vĩnh-Ký (S. : Aug. Bock, 1889 – 45 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 12, 2020
texts

eye 47

favorite 0

comment 0

Lục-Vân-Tiên truyện / P. J.-B. Trương-Vĩnh-Ký (S. : Aug. Bock, 1889 – 79 p. ; 0$15)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 12, 2020
texts

eye 53

favorite 0

comment 0

Phép lịch-sự Annam truyện. Les convenances et les civilités annamites / P. J. B. Trương-Vĩnh-Ký (S. : C. Guilland et Martinon, 1883 – 52 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
Apr 20, 2018
image

eye 517

favorite 0

comment 0

Phú Bần truyện diễn ca. 富貧傳演歌. Riche et Pauvre / Thế-tải, Trương-minh-Ký (S. : Rey, Curiol & Cie, 1896, 2ᵉ éd. - 16 p. ; in-8° 0$10)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
Apr 19, 2018
image

eye 741

favorite 1

comment 0

Tuồng Joseph. Tragédie tirée de l’histoire sainte de Joseph / Trương-minh-Ký (S. : Rey et Curiol, 1888 – 16 p. ; in-8° 0$10)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 497

favorite 0

comment 0

Phú Bần truyện diễn ca. 富貧傳演歌. Riche et Pauvre / Trương-minh-Ký (S. : Guilland et Martinon, 1885 – 24 p. ; in-8° 0$10)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 186

favorite 0

comment 0

Constitution de la Famille Impériale d'Annam / Tôn-Thất-Cổn (Hué : A. J. S., 1942 - 35, [1] p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 264

favorite 0

comment 0

Morceaux choisis d'auteurs annamites / G. Cordier (H. : Lê-Văn-Tân, 1932 – 334 p. ; 0$83)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Apr 13, 2018
texts

eye 146

favorite 0

comment 0

Cô-Mai (Scènes de la vie annamite) / Georges Seiler [pseud. de Georges Cordier] (H. : IDEO, 1923 - 216 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Apr 13, 2018
texts

eye 231

favorite 1

comment 0

Lục Vân Tiên dẫn giải / Đinh-Xuân-Hội (H. : Tân-Dân, 1943 – 192 p. ; 1$50)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Apr 13, 2018
texts

eye 432

favorite 0

comment 0

Hồng-đức bản đồ / Bửu-Cầm, Đỗ-văn-Anh, Phạm-huy-Thúy, Tạ-quang-Phát, Trương-bửu-Lâm (S. : Bộ Quốc-gia giáo-dục, 1962 - 276 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 162

favorite 0

comment 0

Từ-Dủ-hoàng-thái-hậu truyện / Nguyển-liên-Phong dịch (S. : F.-H. Schneider, 1913 - 81 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 104

favorite 0

comment 0

Coup d'œil sur l'Histoire d'Annam / Đỗ-Đình-Nghiêm (H. : Kim-Đức-Giang 1926, 2e éd. - 84, [1] p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Apr 13, 2018
texts

eye 396

favorite 1

comment 0

Kim Vân Kiều tân truyện. 金雲翹新傳. Nouvelle histoire de Kim, Vân, et Kiều (Poème populaire annamite) / trans. par Edmond Nordemann (H. : Mạc-đình-Tư, 1911, 4e éd. - 158 p. ; 0$60)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Apr 13, 2018
texts

eye 164

favorite 2

comment 0

La poésie annamite / Phạm Quỳnh (H. : Đông-Kinh ấn-quán, 1931 - ii, 121, [2] p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 123

favorite 1

comment 0

Le paysan Tonkinois à travers le parler populaire : conférence faite à la Société de géographie le 19 décembre 1929 /​ Phạm Quỳnh (H. : IDEO, 1930 - 25 p. ; 28 cm)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 94

favorite 0

comment 0

Petit cours de géographie de la Basse-Cochinchine / P.-J-B. Trương-Vĩnh-Ký (S. :  Imp. du Gouvernement, 1875 – 51 p. ; in-18 0p50)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Apr 13, 2018
texts

eye 99

favorite 0

comment 0

Khải-đồng-tạp-dẫn. Contes et Moralités Annamites / Đỗ Thận (H. : F.-H. Schneider, 1906, 2e éd. - 2 fasc. 49, 53 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
Apr 8, 2018
image

eye 1,048

favorite 1

comment 0

Notes d’histoire d’Annam – Biographie de Trương Minh Ký (1855 – 1900)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 565

favorite 0

comment 0

Oan kia theo mãi : ba mươi hai đêm / Hồ-Cảnh-Tiên tự thuật ; publ. par Lê-Hoằng-Mưu (S. : Jʰ Nguyễn-Văn-Viết, Août 1922 - 3 fasc. 96 p. ; 0$25 mỗi cuốn)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 349

favorite 0

comment 0

Truyện Phan-sa diễn ca quốc âm. Cinquante Fables et Préceptes / Đỗ-quang-Đẩu (H. : Thực Nghiệp, 1925, 19ᵉ mille - 44 p. ; in-16 2$00)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 170

favorite 0

comment 0

Bụt sử lược biên thiệt truyện / Pierre REY ; A. Joyeux trợ họa ; G. Ch. Tranchanh dịch (S. : F.-H. Schneider, 1913 - 4 fasc. 128 p. ; 0$50)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Mar 17, 2018
texts

eye 173

favorite 0

comment 0

Truyện Kiều (Đoạn-Trường Tân-Thanh) / Tiên-Điền Nguyễn-Du ; Nông-Sơn Nguyễn-Can-Mộng hiệu-đính và chú-thích (H. : Imp. Extrême-Orient, 1936 - 136 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Mar 11, 2018
texts

eye 378

favorite 1

comment 0

Việt Nam Quốc-dân-Đảng / Hoàng-Văn-Đào (S. : [s.é.], 1970, 2e éd - 547 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Mar 11, 2018
texts

eye 128

favorite 0

comment 0

Việt-Hoa Thông Sứ sử-lược / Bế Lãng Ngoạn (H. : Quốc-Học thư-xã, 1943 - 171 p. ; 5p00) Thiếu các trang: 24-25, 48-49, 56-57, 62-63, 66-67, 146-147, 170-171
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Mar 11, 2018
texts

eye 157

favorite 0

comment 0

Trở vỏ lửa ra, tiểu-thuyết xã-hội / Phan Khôi (H. : Tân-Dân, 16 Août 1939 - 164 p. ; 0$25)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Mar 11, 2018
texts

eye 73

favorite 1

comment 0

Tả-quân Lê-Duyệt tân thơ. Cuốn thứ nhứt / trad. par Nguyễn-văn-Trị (S. : Phát-Toán, 1910 - 32 p. ; 0$20)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
Feb 6, 2018
image

eye 1,109

favorite 0

comment 0

L'Indochine française. I. Annam / Publications du Gouvernement général de l'Indochine Paris ([S.n.] : 1919 - 5 p. [178] f. de pl. couv. ill.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jan 19, 2018
texts

eye 84

favorite 2

comment 0

Khu Rừng Hoang Vu (NXB Tuổi Hoa 1972) - Từ Kế Tường_ 114 Trang
Topics: vietnam, van hoc
Community Images
image

eye 244

favorite 0

comment 0

Cuốc ngữ et mécanisme des sons de la langue annamite; étude phonétique pratique / M. Dubois (H.-Haiphong: Imp. d'Extrême-Orient, 1909 - 78 p. ill.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 483

favorite 0

comment 0

Đại-nam cuốc sử kí diễn ca / trans. par P.-J.-B. Trương-Vĩnh-Ký (S. : Bản in Nhà Nước, 1875 – viii, 58 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
Sep 24, 2017
image

eye 790

favorite 0

comment 0

Lê tướng-công Nguyễn-Trại gia huấn ca. Instructions familiales de Nguyễn-Trại / trans. par Edmond Nordemann (H. : [s.é.], 1894 – 36 p. ; 0$10)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 312

favorite 0

comment 0

Histoire du royaume de Tunquin par Alexandre de Rhodes
Topic: indochine
Community Images
Jun 27, 2017
image

eye 510

favorite 0

comment 0

Manuel opératoire franco-annamite à l'usage des gardiens de prison et des agents étrangers au service de l'identité / Service de l'identité de Cochinchine (S. : C. Ardin, 1918 - 115 p. ill.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 27, 2017
texts

eye 536

favorite 1

comment 0

Một cơn gió bụi / Trần Trọng Kim (S. : Vĩnh-Sơn, 1969 - 222 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
Jun 14, 2017
image

eye 278

favorite 0

comment 0

Codes annamites : Organisation des tribunaux - Procédure civile - Procédure pénale - Lois pénales applicables par les juridictions du protectorat du Tonkin (H. : Tập-Ích Tu-Thư Cục, 1917 - ix, 235, 126 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 160

favorite 0

comment 0

Notions d'Histoire de France et d'Histoire d'Annam / Pierre Bouvard, Nguyễn-văn-Vinh (S. : L. Héloury & S. Montégout, 1922 - 191 p. ill.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 14, 2017
texts

eye 315

favorite 0

comment 0

Tân thơ tổng lý qui điều : Sách tóm rút các lề luật dạy về việc cai trị làng tổng Annam trong quản hạt Nam-kỳ / Ernest Outrey ; Trần-văn-Sớm, Trần-quang-Thuật dịch (S. : Ménard & Rey, 1905 - 218 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 312

favorite 0

comment 0

Sách tiếng Langsa dịch ra tiếng An Nam để các chức việc và binh lính học phép binh. Manuel français-annamite, à l'usage des gradés et hommes de troupe / Émile Tavernier (P. : Agustin Challamel, 1918 - vii, 499 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
Jun 10, 2017
texts

eye 712

favorite 0

comment 0

. Những nẻo đường đi qua – Youth Publishing House 1999 . Khát vọng tuổi thơ (Childhood Aspiration) – Writers Association Publishing House 1999 . Đất lạ (Exotic Land) – Saigon Culture Publishing House 2006 . Xứ sở nụ cười – Literary Publishing House 2008
Topic: Vietnam
Community Images
Jun 1, 2017
image

eye 702

favorite 0

comment 0

Sách tóm nhặt những lối văn chữ nho. 廣集華文. Chrestomathie sino-annamite. 4ᵉ partie / Edmond Nordemann (H. : Mạc-đình-Tư, 1917 – pp. 335-508 2$00)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 1,031

favorite 0

comment 0

Petit dictionnaire français-annamite / J.-B.-P. Trương-Vĩnh-Ký (S. : Imp. de l'Union Nguyễn-Văn-Của, 1920 - xiii, [3], 712, [16] p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 3,996

favorite 1

comment 0

Bulletin des Amis du Vieux Hué (Hanoi, 1914-1944)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 440

favorite 0

comment 0

Cours élémentaire d’annamite / Alfred Bouchet (H. : Imp. d’Extrême-Orient, 1912, 2e éd. - viii, 423, vi p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 253

favorite 0

comment 0

Sách dẫn đàng nói truyện bằng tiếng Phalansa và tiếng Annam. Manuel de conversation franco-tonkinois / Bon (Cố Bản), Dronet (Cố Ân) (Kẻ Sở : Imp. de la Mission, 1900, 2e éd. - ii, [2], xii, [2], 503, [5] p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
May 30, 2017
texts

eye 178

favorite 1

comment 0

Contes de Cochinchine / Alfred Schreiner (S. : [s.é.], 1907 - vi, 256, [2] p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
May 30, 2017
texts

eye 266

favorite 0

comment 0

L'Exposition de Hanoï en 1902 (H. : Les Actualités Diplomatiques et Coloniales, Septembre 1902 - 40, [1] p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 95

favorite 0

comment 0

L'intonation et la prononciation annamites / Paul Gouzien (P. : Augustin Challamel, 1897 - 36 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 391

favorite 0

comment 0

Recueil de cent textes annamites / A. Chéon (H. : F.-H. Schneider, 1899 - 5, ccicvi, iv p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 467

favorite 1

comment 0

L'annamite mère des langues / Le Colonel Frey (P. : Hachette et Cie, 1892 - xvi, 248 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Recueil des compositions données aux Examens de langue annamite et de caractères chinois au Tonkin et traduites / A. Chéon (H. : F.-H. Scheneider, 1899 - x, 87, [3], iii p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 201

favorite 0

comment 0

Grammaire de la langue Chame / Étienne Aymonier (S. : Imp. Coloniale, 1889 - 92 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 385

favorite 0

comment 0

Recueil de cent textes annamites / A. Chéon (H. : F.-H. Schneider, 1905, 2e éd. - ccicvi, iv p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
May 26, 2017
texts

eye 741

favorite 0

comment 0

Cours de langue annamite / A. Chéon (H. : F.-H. Schneider, 1901 - iv, [2], 656 p.) Cours de langue annamite / A. Chéon (H. : F.-H. Schneider, 1904, 2e éd. - iv, [2], 659 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 760

favorite 0

comment 0

Notions d'annamite vulgaire / Maxime Crémieux (P. : J. André, 1899 - 240 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 208

favorite 0

comment 0

Essai sur la littérature annamite. IVᵉ partie : La chanson / G. Cordier (H. : Revue Indochinoise, 1920 - 145 p. ill)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 774

favorite 0

comment 0

Sách tập nói chuyện tiếng Langsa-Annam. Manuel de conversation française-annamite / J. M. J. (S. : Imp. de la Mission, 1920, 8e éd. – xxiv, 158, [2] p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
May 25, 2017
texts

eye 4,634

favorite 2

comment 0

Việt-Nam tự-điển / Lê-Văn-Đức ; Lê-Ngọc-Trụ hiệu đính (S. : Khai-Trí, 1970 - Quyển thượng : A-L : 866, 214, 135 p. ; Quyển hạ : M-X : 999, 162, 138 p. ; 25 cm)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 224

favorite 0

comment 0

Origin de la langue annamite et du cuốc ngữ / P. G. V. (H. : F.-H. Schneider, 1903 - 20 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
May 25, 2017
texts

eye 151

favorite 0

comment 0

Phonétique annamite (dialecte du Haut-Annam) / L. Cadière (P. : Imp. Nationale, 1902 - xiii, 113 ; 10 fr.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 1,943

favorite 0

comment 0

Dictionnaire franco-tonkinois illustré / P.-G. V. (H. : F.-H. Schneider – ii, 405 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 970

favorite 0

comment 0

Nouveau vocabulaire français-tonkinois et tonkinois-français / P. Crépin (P. : Augustin Challamel, 1919, 3e éd. - 150 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 326

favorite 0

comment 0

Petit dictionnaire annamite-français / P.-G. Vallot (H. : F.-H. Schneider, 1904, 2e éd. - 291 p. ; 23 cm 6$50)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 240

favorite 0

comment 0

Dictionnaire annamite-français. 大越國音漢字法釋集成 / J. F. M. Génibrel (S. : Imp. de la Mission à, Tân Định, 2e éd. - 987 p. ; 28 cm)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
May 25, 2017
texts

eye 1,026

favorite 1

comment 0

Dictionnaire annamite-français 大南國音字彙合解大法國音 / Jean Bonet (P. : Imp. Nationale – Tome I A-M : xxv, 440 p. ; Tome II N-X : 532 p. ; 28 cm)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 117

favorite 0

comment 0

Essai sur la pharmacie annamite / G. Dumoutier (H. : F.-H. Schneider, 1887 - 54 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
May 23, 2017
texts

eye 684

favorite 0

comment 0

Dictionnaire annamite – français (Tự vị An Nam – Pha Lang Sa) / J. M. J. (Louis Caspar, Cố Lộc) (Tân Định : Imp. de la Mission, 1877 – xvi, 916 p. ; 19 cm 4 fr.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
texts

eye 186

favorite 0

comment 0

Đại Nam lịch đại ký niên. 大南歷代紀年. Chronologie des souverains de l'Annam / Albert Schroeder (P. : Imp. Nationale, 1904 - 28 p)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
May 23, 2017
texts

eye 528

favorite 1

comment 0

Sách gương phúc / Cố Thủy (M. Pinabel) (Kẻ Sở : Ninh Phú Đường, 1888 - iii, 288 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Texts
May 23, 2017
texts

eye 211

favorite 0

comment 0

Grammaire annamite à l’usage des français de l’Annam et du Tonkin / P.-G. Vallot (H. : F-H. Schneider, 1905, 2e éd. – vii, 238, iii p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 779

favorite 1

comment 0

Le roman de Mademoiselle Lys / Nguyễn-Phan-Long (H. : Imp. Tonkinoise, 1921 - 403 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 184

favorite 0

comment 0

Nouveaux textes annamites / S. Samy, Nguyễn-Tảo (H. : Vĩnh-Thành, 1921 - 124 p. ; 23 cm)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 215

favorite 0

comment 0

Recueil de Textes Usuels. 翰詞越法 / Nguyễn-Ngọc-Xuân (H. : Văn-Minh, 1914-1916 - 3 vol. viii, 141 ; 1$00 mỗi cuốn)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 118

favorite 0

comment 0

Recueil de Textes Usuels. 翰詞越法 / Nguyễn-Ngọc-Xuân (H. : Văn-Minh, 1914-1916 - 3 vol. viii, 141 ; 1$00 mỗi cuốn)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
May 22, 2017
image

eye 295

favorite 0

comment 0

Đại-Pháp Công-thần / Lê-văn-Thơm (P. : Armand Colin, 1918 - 3e éd. - xii, 171 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 850

favorite 0

comment 0

Tây ngữ thích nam tổng lược. 西語譯南總約. Vocabulaire français - annamite / J. F. M. Génibrel (S. : Imp. de la Mission à Tân-Định, 1898 - [4], 451 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
May 20, 2017
image

eye 659

favorite 0

comment 0

Recueil de petits textes a l'usage des annamites étudiant la langue française et des français voulant apprender l'annamite / Nina Taupin (H. : F.-H. Schneider, 1898 - ii, 114, ii p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 659

favorite 0

comment 0

Vocabulaire français - siamois - annamite / Salmon (S. : [s.é.], 1897 - 119, [119] p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
May 19, 2017
image

eye 190

favorite 0

comment 0

Notions élémentaires de puériculture. Phép nuôi con / J. Rigaud ; trad. par G. Mandron (H. : Đông-Kinh Ấn-Quán, 1911 - 91, [2] p. 0$50)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
May 19, 2017
image

eye 622

favorite 1

comment 0

Thập giái quảng ngãi. Bảy phép bí tích / J. M. J. (Tân-Định : Imp. de la Mission, 1880 - 287 p.)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 920

favorite 0

comment 0

Sách tóm nhặt những lối văn nôm an-nam. 廣集炎文. Chrestomathie annamite contenant 180 textes en dialecte tonkinois suivie d'un lexique encyclopédique annamite-français illustré de 62 fac-simile; et d'un index français concernant ce lexique / Édmond Nordemann (H.-Haiphong : Imp. d'Extrême-Orient, 1914, 2e éd. - xxiii, 330 p. ill. 21 cm 3$00)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
May 18, 2017
image

eye 1,053

favorite 0

comment 0

Quảng tập viêm văn. 廣集炎文. Chrestomathie annamite contenant 180 textes en dialecte tonkinois suivie d'un lexique encyclopédique annamite-français illustré de 62 fac-simile; et d'un index français concernant ce lexique / Édmond Nordemann (H. : [s.é.], 1898 - xxiii, [1], 310, [3] p. ill. 23 cm 3$00)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 662

favorite 0

comment 0

Petit lexique de poche français-annamite / Paul-André Maheu (Quinhon : Imp. de Quinhon, 1910 - 16, 326 p. ; 14 cm)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 106

favorite 0

comment 0

Cours pratique de langue annamite en cinq leçons permettant de posséder les 5 intonations de la Langue Annamite indispensables pour bien parler cette langue. On peut parler annamite dès la 1ʳᵉ leçon / V. Davant (S. : Imp. Commerciale, 1907 - 64 p. 0$60)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
May 18, 2017
image

eye 358

favorite 0

comment 0

Nam binh tu tri. Le Livre du soldat annamite / Loyot, Nguyễn-Liên (H. : Imp. Tonkinoise, 1914 - 145 p. ; 22 cm)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
May 17, 2017
image

eye 599

favorite 0

comment 0

Sách tóm nhặt những lối văn chữ nho, thu 508 bài, chia làm bốn quyển. 廣集華文. Chrestomathie sino-annamite contenant 508 textes en quatre volumes. 3ᵉ partie / Edmond Nordemann (H. : Mạc-đình-Tư, 1917 - pp. 196-330 2$00)
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam
Community Images
image

eye 207

favorite 0

comment 0

Méthode de langage français et annamite destinée aux Écoles de l'Indo-Chine et aux étudiants d'annamite. Suivie d'un Abrégé Géographique (Cours élémentaire) / P. Lục (Quinhon : Imp. de Quinhon, 1915, 2ᵉ éd. - 149 p. ; 0$50, cartonné 0$70) [1912, 1e éd. ● 1923, 4e éd. ● 1931, 5e éd.]
Topics: annam, cochinchine, tonkin, indochine, vietnam